Thủ tục tạm ngưng kinh doanh Công ty TNHH

Thực hiện theo quy định tại Điều 57 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, ngày 14 tháng 9 năm  2015 của Chính Phủ về đăng ký doanh nghiệp. Dịch vụ kế toán thuế Vinatax chia sẻ các bạn thủ tục tạm ngưng kinh doang công ty TNHH.

thủ tục tạm ngưng kinh doanh

Hồ sơ thủ tục tạm ngưng kinh doanh công ty TNHH:

–   Thông báo v/v tạm ngừng kinh doanh; (mẫu ii-21)

–   Bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên; ( mẫu tham khảo)

–   Quyết định của Hội đồng thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh; ( mẫu tham khảo)

–   Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.

Lưu ý:

1/  Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký và cơ quan thuế ít nhất mười lăm ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.

2/  Thời hạn tạm ngừng kinh doanh, ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh ghi trong thông báo không được quá một năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm.